John Witherspoon letter to Thomas Fitzsimons and Christopher Gadsden

John Witherspoon letter to Thomas Fitzsimons and Christopher Gadsden

John Witherspoon

Description

Letter to Thomas Fitzsimons and Christopher Gadsden, including letter from Gadsden, signed John Witherspoon